پارچه پارچه بیمارستانی اسپان باند یکبار مصرف گان
قیمت عمده فروشی متری ۴۵,۰۰۰ ریال

عرض 160 در گرماژ 20 الی 90 طاقه 150 الی 2000 متری