اسپان باند یکبار مصرف

عرض 160 در گرماژ 20 الی 90 طاقه 2000 الی 150 متری
کد: 1165
قیمت عمده فروشی متری ۲۰,۵۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
پارچهبیمارستانیاسپان باندیکبار مصرفگان