پارچه خارجی کریشه اندونزی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

اندونزی عرض 150 طاقه 50 یاردی

پارچه کریشه رنگی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۳۰ یاردی هر کارتن شامل ۱۲ طاقه (۱۲ رنگ )

پارچه خارجی کریشه سهند خنک مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

کریشه اندونزی عرض 150 طاقه 50 یاردی