پارچه خارجی ابروبادی خنک پارچه مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۵۰,۰۰۰ ریال

عرض150 طاقه 60 یاردی مانتویی

پارچه خارجی مرویجت پارچه رنگی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 25 یاردی - مانتویی

پارچه خارجی باربی مشکی اندونزی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 25 یاردی مانتویی

پارچه اداری پرسنلی پارچه مانتویی فیونا
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 60 یاردی مانتویی اداری

پارچه ابروبادی خنک
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی مانتویی و شلواری

پارچه پارچه شینل ریون مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 35 الی 40 یاردی - مانتویی - دامنی

پارچه بابوس طرحدار مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی ، فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه پافر کچه پارچه زمستانی پالتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۵۰ الی ۶۰ یاردی، مانتویی ، پالتویی ، زمستانی

پارچه میکرو میله ای میکرو میله ای مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی و شلواری فروش بصورت رنگبندی

پارچه اسکاچی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۷۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی شلواری فروش بصورت رنگ انتخابی

پارچه مازراتی مانتویی شلواری
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی ، شلواری ، فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه بابوس مانتویی شالی
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی مانتویی ، شال فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه سزار مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی و شلواری ، فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه حریر میله ای میله ای
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی ، مانتویی فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه فلور مانتویی رنگی پارچه
قیمت عمده فروشی : تماس بگیرید

عرض ۱۵۰ طاقه ۵۰ یاردی ، مانتویی ، ۱۰ رنگ ، فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه ابروباد مانتویی شلواری
قیمت عمده فروشی یاردی ۵۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی مانتویی و شلواری فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه شنل طرحدار مانتویی پالتوی کتی زمستانی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

شننل مانتویی و پالتویی و کتی عرض ۱۵۰طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی

پارچه کرپ حریر کرپ شومیزی مانتویی خنک
قیمت عمده فروشی یاردی ۶۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی مانتویی ، شومیزی ، فروش بصورت سری رنگبندی

پارچه مازراتی خارجی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۸۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 60 یاردی

پارچه بابوس مانتویی خنک
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی ، مانتویی ، ۷ طرح ، هر طرح ۷ رنگ داره با مشکی دوبل

پارچه مازراتی پارچه مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، ۱۰ رنگ ، مانتویی و شلواری ، مشکی دوبل ، فروش بصورت سری رنگبندی قیمت استثنایی بصورت محدود

پارچه مازراتی مانتویی شلواری
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۸۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ۲۷۰ گرم ریز بافت

پارچه خارجی پارچه اسکاچی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۸۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 60 یاردی

پارچه بابوس طرحدار مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۹۹۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۵۰ الی ۶۰ یاردی ، ۸ کالیته ۴ رنگ مجزا ، مانتوییو شلواری ، فروش بصورت سری ۴ رنگ

پارچه آنگورا آنغوره مانتویی پاییزی زمستانی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۵ الی ۷۵ یاردی ، ۹ رنگ ، جنس بسیار عالی فروش بصورت سری رنگبندی.

پارچه آنگورا طرحدار پاییزی زمستانی مانتویی پالتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۷۰ یاردی

پارچه آنگورا پاییزی زمستانی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۷۰ یاردی

پارچه آنگورا خارجی مانتویی پالتویی زمستانی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۵ الی ۷۵ یاردی

پارچه خارجی کریشه اندونزی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

اندونزی عرض 150 طاقه 50 یاردی

پارچه کریشه رنگی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۳۰ یاردی هر کارتن شامل ۱۲ طاقه (۱۲ رنگ )