پارچه خارجی باربی مشکی اندونزی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 25 یاردی مانتویی

پارچه خارجی کریشه سهند خنک مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

کریشه اندونزی عرض 150 طاقه 50 یاردی

پارچه پارچه تور مژگان
قیمت عمده فروشی یاردی ۳۰۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 50 یاردی

پارچه استرج مشکی مرویجت مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 25 یاردی

پارچه خارجی کریشه اندونزی مانتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

اندونزی عرض 150 طاقه 50 یاردی