پارچه کلاسیک

پارچه مرویجت ویتنام اندونزی مانتویی شلواری کتی کلاسیک

مرویجت مشکی ویتنام و اندونزی

پارچه مرویجت مشکی ویتنام و اندونزی عرض ۱۵۰ طاقه ۲۵ یاردی ، مانتویی و شلواری ، کتی ، کلاسیک

قیمت عمده فروشی رنگ مشکی ویتنام یاردی ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال