پارچه کرسپو

کرسپو مانتویی

کرسپو

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی 670000 ریال

پارچه کرسپو خارجی مانتویی شلواری

کرسپو 6 رنگی خارجی

پارچه کرسپو 6 رنگی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۶۵ یاردی ، مانتویی ، شلواری

قیمت عمده فروشی به صورت سری رنگ بندی یاردی 700000 ریال