پارچه میکرو کجراه

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی
کد: 3
قیمت عمده فروشی یاردی ۴۸۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
میکروکجراهپارچهزمستانیپاییزی