پارچه پیراهنی مدارسی پیراهن لباس مدرسه
قیمت عمده فروشی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۴۰ متری

پارچه پارچه تترون پیراهنی
قیمت عمده فروشی متری ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

عرض 3 متر طاقه 40 متری تترون روشن ۱۰۰۰۰۰ تومن رنگ تیره تومن۱۱۵۰۰۰