پارچه پارچه زتبوری
قیمت عمده فروشی متری ۷۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 140 طاقه 30 متری مخصوص آشپزخانه ای